Goethe-Zertifikat A1: Start Deutsch 1

Tato zkouška je určena pro dospělé.  Potvrzuje jednoduché jazykové znalosti a odpovídá prvnímu stupni (A1) šestistupňové kompetenční škály Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.

Účastník absolvováním této zkoušky prokazuje, že:

-se dokáže jednoduchým způsobem dorozumět s lidmi, kteří mluví pomalu a zřetelně,

-dokáže pochopit a používat známé, běžné a často užívané výrazy a jednoduché věty (např. informace o vlastní osobě a rodině, o nakupování, o práci, o bližším okolí),

-umí představit sebe i ostatní a klást jiným lidem otázky týkající se jejich osoby, např. kde bydlí, které osoby znají, které věci mají.

Pro tuto zkoušku se doporučuje věk od 16 let.

K dosažení tohoto stupně je (nezávisle na předchozích znalostech a studijních předpokladech) nutné absolvovat 80 – 200 výukových jednotek po 45 minutách.

 

Das Goethe-Zertifikat A1: Start Deutsch 1 ist eine Deutschprüfung für Erwachsene. Es bestätigt ganz einfache Sprachkenntnisse und entspricht der ersten Stufe (A1) auf der sechsstufigen Kompetenzskala des Gemeinsamen europäischen Referenzrahmens für Sprachen.

Durch das Bestehen der Prüfung zeigt der Prüfungsteilnehmer, dass er:

-sich auf einfache Art verständigen kann, wenn die Gesprächspartnerinnen oder Gesprächspartner langsam und deutlich sprechen,

-vertraute, alltägliche und häufig gebrauchte Ausdrücke und einfache Sätze verstehen und verwenden kann (z. B. Informationen zur Person und zur Familie, zum Einkaufen, zur Arbeit, zur näheren Umgebung),

-sich und andere vorstellt und anderen Leuten Fragen zu ihrer Person stellen kann – z. B. wo sie wohnen, was für Leute sie kennen oder was für Dinge sie haben.

Für das Goethe-Zertifikat A1: Start Deutsch 1 wird ein Alter ab 16 Jahren empfohlen.

Zum Erreichen dieser Stufe benötigen Sie (unabhängig von Vorkenntnissen und Lernvoraussetzungen) 80 - 200 Unterrichtseinheiten a 45 Minuten.

 

Společný evropský referenční rámec pro jazyky (SERR)

A1 – uživatel základů jazyka

Rozumí známým každodenním výrazům a zcela základním frázím, jejichž cílem je vyhovět konkrétním potřebám, a umí tyto výrazy a fráze používat. Umí představit sebe a ostatní a klást jednoduché otázky týkající se informací osobního rázu, např. o místě, kde žije, o lidech, které zná, o věcech, které vlastní, a na podobné otázky umí odpovídat. Dokáže se jednoduchým způsobem domluvit, mluví-li partner pomalu a jasně a je ochoten mu/jí pomoci.

Prováděcí ustanovení A1

Popis zkoušky A1