Goethe-Zertifikat A2 

Tato zkouška je určena pro dospělé. Předpokládá základní jazykové znalosti a odpovídá druhému stupni (A2) šestistupňové kompetenční škály Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.

Účastník absolvováním této zkoušky prokazuje, že:

-dokáže porozumět větám a často používaným výrazům a sám je také používat,

-se dokáže dorozumět v jednoduchých, obvyklých situacích, ve kterých jde o výměnu informací o důvěrně známých a běžných věcech,

-jednoduchými prostředky dokáže popsat vlastní původ a vzdělání, přímé okolí a věci, které souvisejí s bezprostředními potřebami.

Pro tuto zkoušku se doporučuje věk od 16 let.

K dosažení stupně A2 je (nezávisle na předchozích znalostech a studijních předpokladech) nutné absolvovat 200 - 350 výukových  jednotek po 45 minutách.

 Das Goethe-Zertifikat A2 ist eine Deutschprüfung für Erwachsene. Es setzt elementare Sprachkenntnisse voraus und entspricht der zweiten Stufe (A2) auf der sechsstufigen Kompetenzskala des Gemeinsamen europäischen Referenzrahmens für Sprachen.

Durch das Bestehen der Prüfung zeigt der Prüfungsteilnehmer, dass er:

-Sätze und häufig gebrauchte Ausdrücke in Alltagssituationen verstehen und verwenden kann,

-sich in einfachen, routinemäßigen Situationen verständigen kann, in denen es um den Austausch von Informationen über vertraute und geläufige Themen geht,

-mit einfachen Mitteln die eigene Herkunft und Ausbildung, die direkte Umgebung und Dinge im Zusammenhang mit unmittelbaren Bedürfnissen beschreiben kann.

Für das Goethe-Zertifikat A2 wird ein Alter ab 16 Jahren empfohlen.

Zum Erreichen dieser Stufe benötigen Sie (unabhängig von Vorkenntnissen und Lernvoraussetzungen) 200 – 350 Unterrichtseinheiten a 45 Minuten.

 

Společný evropský referenční rámec pro jazyky (SERR)

A2 – uživatel základů jazyka

Rozumí větám a čato používaným výrazům vztahujícím se k oblastem, které se ho/jí bezprostředně týkají (např. základní informace o něm/ní a jeho/její rodině, o nakupování, místopisu a zaměstnání). Dokáže komunikovat prostřednictvím jednoduchých a běžných úloh, jež vyžadují jednoduchou a přímou výměnu informací o známých a běžných skutečnostech. Umí jednoduchým způsobem popsat svou vlastní rodinu, bezprostřední okolí a záležistosti týkající se jeho/jejích nejnaléhavějších potřeb.

Prováděcí ustanovení A2