Goethe-Zertifikat B1 

Tato zkouška je určena pro mládež a dospělé. Tato zkouška dokládá schopnost samostatného užívání jazyka a odpovídá třetímu stupni (B1) šestistupňové kompetenční škály Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.

Účastník absolvováním této zkoušky prokazuje, že:

-rozumí hlavním myšlenkám srozumitelné spisovné vstupní informace týkající se běžných témat, se kterými se pravidelně setkává v zaměstnání, ve škole, ve volném čase,

-si umí poradit s většinou situací, jež mohou nastat během cestování v německy mluvících zemích,

-umí napsat jednoduchý souvislý text na témata, která dobře zná nebo která ho osobně zajímají,

-dokáže popsat své zážitky a události,sny, naděje a cíle a umí podat stručné vysvětlení a odůvodnění.

Pro tuto zkoušku pro mládež se doporučuje věk od 12 let.

Pro tuto zkoušku pro dospělé se doporučuje věk od 16 let.

K dosažení tohoto stupně B1 je (nezávisle na předchozích znalostech a studijních předpokladech) nutné absolvovat 300 – 650 výukových jednotek po 45 minutách.

Das Goethe-Zertifikat B1 ist eine Deutschprüfung für Jugendliche und Erwachsene. Es bestätigt eine selbstständige Verwendung der deutschen Sprache und entspricht der dritten Stufe (B1) auf der sechsstufigen Kompetenzskala des Gemeinsamen europäischen Referenzrahmens für Sprachen.

Dursch das Bestehen der Prüfung zeigt der Prüfungsteilnehmer, dass er:

-die Hauptinformationen verstehen kann, wenn klare Standardsprache verwendet wird und wenn es um vertraute Dinge aus Arbeit, Schule, Freizeit usw. geht,

-die meisten Situationen bewältigen kann, denen man auf Reisen in deutschsprachigen Ländern begegnet,

-sich einfach und zusammenhängend über vertraute Themen und persönliche Interessengebiete äußern kann,

-über Erfahrungen und Ereignisse berichtet und Träume, Hoffnungen und Ziele beschreibt, sowie kurze Begründungen oder Erklärungen geben kann.

Für das Goethe-Zertifikat B1 für Jugendliche wird ein Alter ab 12 Jahren empfohlen.

Für das Goethe-Zertifikat B1 für Erwachsene wird ein Alter ab 16 Jahren empfohlen.

Zum Erreichen dieser Stufe benötigen Sie (unabhängig von Vorkenntnissen und Lernvoraussetzungen) 300 – 650 Unterrichtseinheiten a 45 Minuten.

Společný  evropský referenční rámec pro jazyky (SERR)

B1 – samostatný uživatel

Rozumí hlavním myšlenkám srozumitelné spisovné vstupní informace týkající se běžných témat, se kterými se pravidelně setkává v práci, ve škole, ve volném čase. Umí si poradit s většinou situací, jež mohou nastat při cestování v oblasti, kde se tímto jazykem mluví. Umí napsat jednoduchý souvislý text na témata, která dobře zná nebo která ho/ji osobně zajímají. Dokáže popsat své zážitky a události, sny, naděje a cíle a umí stručně vysvětlit a odůvodnit své názory a plány.

Prováděcí ustanovení  B1