Goethe-Zertifikat B2 

Tato zkouška je určena pro dospělé. Potvrzuje pokročilou jazykovou úroveň a odpovídá čtvrtému stupni (B2) šestistupňové kompetenční škály Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.

Účastník absolvováním této zkoušky prokazuje, že:

-dokáže porozumět hlavnímu obsahu komplexních textů s konkrétními i abstrakními tématy i odborným diskusím v oblasti vlastní specializace,

-se dokáže dorozumět natolik spontánně a plynule, že může vést normální rozhovor s rodilými mluvčími, aniž by musel v rozhovoru vynakládat větší úsilí,

-se umí jasně a detailně vyjadřovat k širokému spektru témat,objasňovat svá stanoviska k aktuálním otázkám a uvádět výhody a nevýhody různých možností.

 

Pro tuto zkoušku se doporučuje věk od 16 let. K dosažení stupně B2 je (nezávisle na předchozích znalostech a studijních předpokladech) nutné absolvovat 600 – 800 výukových jednotech po 45 minutách.

Das Goethe-Zertifikat B2 ist eine Deutschprüfung  für Erwachsene. Es bestätigt ein fortgeschrittenes Sprachniveau und entspricht der vierten Stufe (B2) auf der sechsstufigen Kompetenzskala des Gemeinsamen europäischen Referenzrahmens für Sprachen.

Durch das Bestehen der Prüfung zeigt der Prüfungsteilnehmer, dass er:

-die Hauptinhalte komplexer Texte zu konkreten und abstrakten Themen versteht und im eigenen Spezialgebiet auch Fachdiskussionen verstehen kann,

-sich so spontan und fließend verständigen kann, dass ein normales Gespräch mit Muttersprachlern ohne größere Anstrengung auf beiden Seiten gut möglich ist,

-sich zu einem breiten Themenspektrum klar und detailliert ausdrücken kann, einen Standpunkt zu einer aktuellen Frage erläutern kann und die Vor- und Nachteile verschiedener Möglichkeiten angeben kann.

Für das Goethe-Zertifikat B2 wird ein Alter ab 16 Jahren empfohlen.

Zum Erreichen dieser Stufe benötigen Sie (unabhängig von Vorkenntnissen und Lernvoraussetzungen) 600 – 800 Unterrichtseinheiten a 45 Minuten.

 

Společný evropský referenční rámec pro jazyky (SERR)

B2 – samostatný uživatel

Dokáže porozumět hlavním myšlenkám složitých textů týkajících se jak konkrétních, tak abstraktních témat včetně odborně zaměřených diskusí ve svém oboru. Dokáže se účastnit  rozhovoru natolik plynule a spontánně, že může vést běžný rozhovor s rodilými mluvčími, aniž by to představovalo zvýšené úsilí pro kteréhokoliv účastníka interakce. Umí napsat srozumitelné podrobné texty na širokou škálu témat a vysvětlit své názorové stanovisko týkající se aktuálního problému s uvedením výhod a nevýhod různých možností.

Prováděcí ustanovení B2

Popis zkoušky B2